Carfax-ის და AutoCheck-ის ტერმინები

Carfax : 
1. Accident (ავარია/ინციდენტი)
CARFAX იღებს ინფორმაციას ავარიების შესახებ ა.შ.შ–ის შტატების უმრავლესობიდან, როდესაც პოლიციის მიერ იწერება ოფიციალური ოქმი. ასეთი ინფორმაციის დეტალების რაოდენობა დამოკიდებულია სხვადასხვა შტატებში არსებულ მოთხოვნებზე.

2. Airbag Deployment (უსაფრთხოების ბალიშის გახსნა)
მძღოლის, მგზავრის ან გვერდითი უსაფრთხოების ბალიში იხსნება შეჯახების ან სხვა ინციდენტის დროს. მისი გახსნის შემთხვევაში, აუცილებელია იგი შეიცვალოს კვალიფიცირებული სპეციალისტის მიერ. მკაცრად რეკომენდირებულია, ყიდვის წინ, ყურადღებით შემოწმდეს ასეთი ავტომობილი. CARFAX თავის ამონაწერებში აფიქსირებს უსაფრთხოების ბალიშის გახსნის ფაქტებს.

3. Auto Auction (ავტო აუქციონი)
ავტო აუქციონები აწვდიან CARFAX-ს ინფორმაციას იმ მანქანების გარბენის შესახებ, რომლებსაც ყიდიან ან ყიდულობენ აუქციონზე. თვით დილერების მიერ გაყიდული მანქანების 30%–ზე მეტი, ნაყიდია აუქციონზე.

4. Automotive Recycler (დაშლილი ავტომობილი)
სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც გაიყიდა დასაშლელად, ხშირ შემთხვევაში მთლიანად იფარება სადაზღვევო კომპანიების მიერ. ასეთი მანქანების უმრავლესობა: 1. გადაკეთდება და იყიდება, როგორც სრულფასოვანი ავტომობილი; 2. იშლება და იყიდება ნაწილებად; 3. ნადგურდება და ბარდება ჯართში; უნდა ავღნიშნოთ, რომ ხანდახან ამ კატეგორიაში ვარდება ავტომობილებიც, რომლებზეც CARFAX-ს არ გააჩნია დაზიანების ინფორმაცია.

5. Bonded Title (სატრანსპორტო საშუალების პასპორტი, რომელიც ინახება საბაჟოებში)
სატრანსპორტო საშუალების პასპორტი რჩება საბაჟოზე იმ შემთხვევაში, როდესაც მისი გაფორმების დროს მფლობელს არ შეუძლია დაამტკიცოს, რომ ეს სატრანსპორტო საშუალება ნამდვილად მისი საკუთრებაა. ასეთი ჩანაწერი CARFAX–ის ბაზაში ინახება 3 წელი ან მანამდე, სანამ ავტომობილი არ მოიხსნება ამ შტატის რეგისტრაციიდან.

6. Built to Non U.S. Standards (წარმოებულია აშშ–ს სტანდარტებთან შეუსაბამოდ)
სატრანსპორტო საშუალება ადრე იქნა დარეგისტრირებული არა აშშ–ს ტერიტორიაზე და შესაძლებელია არ აკმაყოფილდებდეს ამერიკის სტანდარტებს უსაფრთხოებისა და მავნე გამონაბოლქვების შესახებ.

7. Canadian Total Loss Vehicle (სატრანსპორტო საშუალების სრული ჩამოფასება კანადაში)
თუ დაზიანებული ავტომანქანის ღირებულებას დამატებული მისი აღდგენის ღირებულება აღემატება, ამ ავტომობილის საბაზრო ღირებულებას დაზიანებამდე, სადაზღვევო საშუალება აცხადებს მის "სრულ ჩამოფასებას". კანადური ავტომობილები, რომლებიც გამოცხადდა "სრულად ჩამოფასებულად", ექსპლუატაციაში ჩაშვებამდე საჭიროებენ დაწვრილებითი ტექნიკური შემოწმების ჩატარებას.

8. Certified Pre-Owned Vehicle (სერტიფიცირებული ავტო გარბენით)
ბევრ მწარმოებელს გააჩნია სერტიფიცირებული პროგრამები, რომლებშიც რეკლამირდება ავტომობილები გარბენით, რომლებიც აკმაყოფილებენ მწარმოებელის მაღალ სტანდარტებს და მოთხოვნებს. სხვადასხვა პროგრამებს გააჩნიათ სერტიფიცირების განსხვავებული პროცესი.

9. Collision Repair Facility (შეჯახების შემდეგ აღმდგენი ქარხანა)
ასეეთი ქარხნები სპეციალიზირდება საგზაო შემთხვევებსა და სხვა ინციდენტებში მოყოლილი დაზიანებული მანქანების აღდგენაზე. CARFAX გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება იმას, რომ აუცილებელია ასეთი ავტომობილის სრული შემოწმება, დილერის ან პროფესიონალი მექანიკოსის მიერ.

10. Commercial (კომერციული)
სატრანსპორტო საშუალება დარეგისიტრირებული იყო კომერციული სარგებლობისთვის.

11. Crash Test (crash ტესტი)
სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება crash ტესტებში, უნდა გაიყიდოს დასაშლელად, უტილიზაციისთვის. ორგანიზავიები, რომლებიც ტესტავენ ამ სატრანსპორტო საშუალებებს, ატყობინებენ CARFAX-ს ასეთი მანქანების შესახებ, რათა ისინი არასოდეს დაუბრუნდნენ გზებს. 

12. Curbstoning (სპეკულაცია)
აქ სპეკულიანტად იწოდება პირი, რომელიც ყიდულობს დიდი რაოდენობით ისეთ ავტომობილებს, რომლებიც საჭიროებენ დილერის ლიცენზიას, ხოლო შემდეგ გამოდის როგორც კერძო პირი (გამყიდველი) და ყიდის მანქანას არაინფორმირებულ პირებზე, ფულადი მოგების მიზნით. შტატების უმრავლესობაში, სპეკულაცია არაკანონიერია. CARFAX აანალიზებს ცალკეულ მოვლენებს ავტომობილის ისტორიიდან, რათა დაადგინოს, იქნა თუ არა ეს მანქანა გაყიდული სპეკულანტების მიერ. მაგალითად, ეჭვს იწვევს აუქციონზე გაყიდული ავტომობილი, რომელმაც ვერ მიიღო სატრანსპორტო საშუალების პასპორტი გარკვეული (ფიქსირებული) პერიოდის განმავლობაში.

13. Damage Disclosure (შეტყობინება დაზიანების შესახებ)
ეს პუნქტი ჩნდება მაშინ, როდესაც მფლობელი აცნობებს CARFAX–ს ან სატრანსპორტო საშალებების სამმართველოს, რომ მანქანამ მიიღო დაზიანებები. დაზიანების ხარისხი მერყეობს უმნიშვნელოდან – საკმაოდ მნოშვნელოვნამდე. CARFAX გირჩევთ, ყურადღებით შეამოწმოთ ასეთი ავტომობილი. 

14. Date Reported (თარიღის შეტყობინება)
CARFAX–ის ჩანაწერის შექმნის თარიღი.

16. Dismantled Title (ჩანაწერი დემონტაჟის შესახებ)
ერთმა ან რამოდენიმე მნიშვნელოვანმა კომპონენტმა მიიღო სერიოზული დაზიანება და მანქანის შეკეთების ღირებულება, უსაფრთხო ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად, აღემატება მის საბაზრო ღირებულებას. როდესაც ხედავთ, CARFAX–ში ასეთ ჩანაწერს, ეს ნიშნავს, რომ მანქანა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მხოლოდ ნაწილებად ან ჯართად. შეუძლებელია ამ ჩანაწერის გაუქმება და ავტომობილის გზებზე დაბრუნება.

17. Exceeds Mechanical Limits (მექანიკური რესურსების გადაჭარბება)
ავტომობილს 5 ნიშნა სპიდომეტრით (გარბენის მაჩვენებლით) არ შეუძლია ზუსტად დააფიქსიროს გარბენი 99,999 მილის შემდეგ, რადგანაც სპიდომეტრი ნულდება. CARFAX–ის მიერ ეს ჩანაწერი გაიცემა მაშინ, როდესაც გამყიდველი ადგენს ფედერალურ აქტს იმაზედ, რომ მაჩვენებლებმა გადააჭარბა სპიდომეტრის მექანიკურ ლიმიტებს.

18. Exempt Vehicle (გათავისუფლებული სატრანსპორტო საშუალებები)
შტატების უმრავლესობაში, 10 წელზე ნაკლები ხნის ავტომობილის მფლობელებისგან კანონი ითხოვს შეტყობინებებს გარბენის შესახებ. ხოლო მანქანები, რომლებიც 10 წელზე მეტი ხნის არიან, ხშირად თავისუფლდებიან ასეთი მოთხოვნისგან და მათ მფლობელებს არ მოუთხოვებათ ინფორმაცია გარბენის შესახებ.

19. Failed Emissions Inspection (ვერ გაიარა შემოწმება გამონაბოლქვზე)
სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვზე ჩატარებული შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მანქანა გამოისვრის იმაზე მეტ მავნე ნივთიერებებს, რაც დადგენილია სტანდარტებით ან/და შეიცავს მოდიფიცირებულ დეტალებს ან საერთოდ აკლია ისინი. რამოდენიმეჯერ განმეორებული ასეთი ჩანაწერი შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ავტომობილს აქვს ძრავთან დაკავშირებული პრობლემები და CARFAX გირჩევთ შეამოწმოთ ასეთი ავტომობილი.

20. Federal Odometer Act (ფედერალური აქტი გარბენის მდგომარეობის შესახებ)
ფედერალური აქტი გარბენის მდგომარეობის შესახებ მოითხოვს, რომ გამყიდველმა აცნობოს გარბენის მაჩვენებელი სატრანსპორტო საშუალების პასპორტისთვის, როდესაც ხდება საკუთრების უფლების გადაცემა სხვაზე. ეს კანონი მიღებულ იქნა კონგრესის მიერ, გარბენის შეცვლის და მომხმარებლების თაღლითობისაგან დაცვის მიზნით. აქტის თანახმად, გამყიდველი ვალდებულია აჩვენოს გარბენთან დაკავშირებული სრული ინფორმაცია. CARFAX–ში ეს ინფორმაცია გამოიყენება მექანიკური რესურსების გადაჭარბების და გარბენის არასწორი ჩვენებების დასაფიქსირებლად.

21. Fire Damage (ხანძრით მიღებული დაზიანება)
CARFAX ფლობს ინფორმაციას ხანძრის შედეგად დაზიანებული ავტომობილების შესახებ. ეს ინფორმაცია მიღებულია სახანძროებისგან და პოლიციისგან.

22. First Owner (პირველი მფლობელი)
ეს ჩანაწერი CARFAX–ში ჩნდება მაშინ, როდესაც პირველი მფლობელი იღებს სატრანსპორტო საშუალების პასპორტს, სატრანსპორტო საშუალებების სამმართველოში და ავტომობილი ფიქსირდება მის საკუთრებად.

23. Fleet Management Company (ავტოპარკების მმართველი კომპანია)
ავტოპარკების მმართველი კომპანიები განკარგავენ, აზღვევენ, ემსახურებიან და აკეთებენ ავტოპარკის მფლობელობაში მყოფ კორპორატიულ და სამთავრობო მანქანებს. ეს კომპანიები, როგორც წესი, არიან დაზღვეულნი. ასეთი კომპანიები აწვდიან CARFAX–ს ინფორმაციას მანქანების დაზიანებებისა და შეკეთების შესახებ.

24. Fleet Vehicle (ავტოპარკის სატრანსპორტო საშუალება)
მანქანა რეგისტრირებულია ან გაყიდულია კომპანიის მიერ, რომელიც განკარგავს ავტოპარკის მფლობელობაში მყოფ სატრანსპორტო საშუალებებს.

25. Flood Damage Title (წყალდიდობის შედეგად მიღებული დაზიანება)
შტატი გვაწვდის შეტყობინებებს წყალდიდობების შესახებ, როდესაც მანქანა იმყოფება წყალდიდობის ზონაში ან იღებს მნიშვნელოვან დაზიანებებს წყლისგან.

3. Assembled (წარმოებული)
მიღებულია შეტყობინება, რომ სატრანსპორტო საშუალება არ არის წარმოებული და აწყობილი მწარმოებლის ქარხანაში. ავტომობილი შესაძლებელია იქნა მოდერნიზირებული ან წარმოებული კუსტარულად.

26. Frame Damage (ძარის დაზიანება)
ავარიის ან სხვა საგზაო შემთხვევის შემდეგ ავტომობილი მოწმდება ძარის დაზიანებაზე. ნებისმიერ ავარიას, უმნიშვნელოს თუ სერიოზულს, შეუძლია ძარას მიაყენოს დაზიანება, რომელიც უმრავლეს შემთხვევაში გამოსწორებადია. CARFAX გირჩევთ აუცილებლად შეამოწმოთ ძარა, მსგავსი ავტომობილის ყიდვის წინ.

27. General Comments (მნიშვნელოვანი კომენტარები)
CARFAX–ის ჩანაწერები შეიცავენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას სვეტში "მნიშვნელოვანი კომენტარები", სექციაში "სატრანსპორტო საშუალების დეტალური ისტორია". კომენტარები გამომდინარეობს იმ ინფორმაციიდან, რომელიც მოწოდებულია წყაროს მიერ.

28. Grey Market Vehicle ("რუხი" სატრანსპორტო საშუალება)
სატრანსპორტო საშუალება რეგისტრირებული იყო არა აშშ–ს ტერიტორიაზე და შესაძლებელია არ პასუხობდეს ამერიკის სტანდარტებს უსაფრთხოებისა და მავნე გამონაბოლქვების შესახებ.

29. Gross Polluter (გარემოს დამაბინძურებელი)
ეს არის სატრანსპორტო საშუალება, რომელმაც არამატო ვერ გაიარა შემოწმება მავნე გამონაბოლქვებზე, არამედ აჭარბებს ნორმებს 18–ჯერ და მეტჯერ. კალიფორნიაში ასეთი სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია და გაყიდვა არაკანონიერია და ვერ იქნება რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებების სამმართველოს მიერ. CARFAX გირჩევთ შეამოწმოთ მანქანის შემოწმების უკანასკნელი რეპოტრები, რათა დარწმუნდეთ მის გამართულობაში.

30. Hail Damage Title (სეტყვით დაზიანება)
სატრანსპორტო საშუალება მიიღო სერიოზული დაზიანება სეტყვის შედეგად. უმრავლესობა შტატებში ასეთი ჩანაწერი გაიცემა იმ შემთხვევაში, როდესაც ავტომობილის უსაფრთხო ფუნქციონირებამდე აღდგენის ღირებულება აღემატება მის საბაზრო ღირებულებას. CARFAX გირჩევთ დამატებით შეამოწმოთ ასეთი ავტომობილი.

31. Information Source (საინფორმაციო წყარო)
CARFAX იღებს მონაცემებს 1000–ზე მეტი წყაროდან.

32. Inspections (შემოწმებები)
შტატების უმრავლესობა ითხოვს ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების გამოფრქვევაზე შემოწმებების ჩატარებას ყოველ წელს ან ყოველ მეორე წელს. ასეთი შემოწმების დროს ასევე ფიქსირდება გარბენის მაჩვენებელიც.

33. Junk Title (ჯართი (უსარგებლო))
ასეთ ჩანაწერს ავტომობილი იღებს იმ შემთხვევაში, როდესაც მისი აღდგენის ღირებულება აჭარბებს ამ მანქანის დაზიანებამდე ღირებულების 75%–ს. ეს პროცენტი განსხვავებულია სხვადასხვა შტატებში. ძირითადად ეს ჩანაწერი აღნიშნავს მანქანას, რომელიც არ შეეფერება ამერიკის სტანდარტებს და გზებს. ზოგიერთ შტატებში ეს აღნიშვნა გაიგივებულია აღნიშვნასთან "ჩამოფასება".

34. Lease (ლიზინგი)
როდესაც ვინმე ყიდულობს ავტომობილს დილერთან ლიზინგით, დილერი რეალურად ამ მანქანას ყიდის სალიზინგო კომპანიაზე. ამის შემდეგ კომპანია იღებს მანქანის გადასახადს ახალი მფლობელისგან 24, 36, 48 ან მეტი თვის განმავლობაში. სალიზინგო კომპანია შესაძლებელია წარმოადგენდეს დამოუკიდებელ დილერს ან ავტო მწარმოებელს.

35. Lemon Law Vehicle (კანონი მწარმოებლის მიერს სატრანსპორტო საშალების გამოსყიდვის შესახებ)
Lemon ჩანაწერს იღებს სატრანსპორტო საშუალება სერიოზული პრობლემებით, რომელიც უკან იქნა გაწვეული მწარმოებლის მიერ. სახელმწიფო უშვებს სპეციალურ ბიულეტენებს იმ მანქანების სიით, რომლებიც ექვემდებარებიან უკან გაწვევას. ასეთი სტატუსის მისაღებად ყველა შტატში სხვადასხვა მოთხოვნებია. მწარმოებლების უმრავლესობა უკან იწვევს მანქანებს არამხოლოდ ამ სტატუსის გამო.

36. Lien (გირავნობით ჩამორთმეული)
როდესაც ფინანსური დაწესებულება იძლევა სესხს მანქანის უზრუნველყოფით, იგი ხდება ამ სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი.

37. Loan (კრედიტი)
ავტომანქანა არის ჩადებული კრედიტის უზრუნველყოფის სახით და კრედიტის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, იგი გადაეცემა კრედიტის გამცემ კომპანიას.

38. Loss Due To Fire Title (ჩანაწერები ხანძრის მიერ მიყენებული სერიოზული ზიანის შესახებ)
სატრანსპორტო საშუალება მიიღო ძლიერი დაზიანება ხანძრის შედეგად. უმრავლეს შემთხვევებში, ასეთი ჩანაწერი გაიცემა მანქანაზე, რომლის აღდგენის ღირებულებაც აღემატება მის პირვანდელ ღირებულებას.

39. Major Parts Removed (ამოღებულია ძირითადი ნაწილები)
ავტომობილიდან ამოღებულია 3 ან მეტი ძირითადი დანიშნულების ნაწილი.

40. Manufacturer Buyback or Lemon (მწარმოებლის მიერ გამოსყიდული ან გამოსყიდული კანონის მიხედვით)
ეს ჩანაწერი გაიცემა სატრანსპორტო საშუალებების სამმართველოს მიერ, როდესაც მანქანა გაწვეულია უკან მწარმოებლის მიერ.

41. Manufacturer Recall (მწარმოებლის გამოხმაურება)
ავტო მწარმოებლები უშვებენ გამოხმაურების ბიულეტენებს, რათა მიაწოდონ ინფორმაცია ავტომფლობელებს მანქანაში არსებული იმ დეფექტების შესახებ, რომლებიც აღმოჩენილი იქნა მწარმოებლის მიერ. გამოხმაურებები ასევე შეიძლება ნიშნავდეს მოდიფიკაციას, ავტომობილის სრულყოფის და უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით.

42. Manufacturer Vehicle (მწარმოებლის სატრანსპორტო საშუალება)
ეს არის ავტომობილები, რომლებიც გაყიდულია უშუალოდ მწარმოებლების მიერ. როგორც წესი, ასეთი მანქანები ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტო დილერებისთვის და სპეციალური აუქციონებისთვის.

43. Manufacturer-Recommended Maintenance Schedules (მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული სერვისების ჩამონათვალი)
მწარმოებლები გამოსცემენ სერვისების ჩატარების რეკომენდაციებს ყველა ცალკეული მოდელისთვის. ეს სიები მიუთითებს იმ სერვისებზე, რომლებიც რეკომენდირებულია ჩატარდეს გარკვეული გარბენის შემდეგ.

44. Mileage Inconsistency (გარბენის შეუსაბამობა)
როდესაც გვიან დაფიქსირებული გარბენის მაჩვენებელი ნაკლებია ადრე დაფიქსირებულ მაჩვენებლებზე. თუმცა CARFAX გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება იმას, რომ შეუძლებელია ზუსტად დადგინდეს, არის ეს გარბენის ჩამოყრის შედეგი თუ უბრალოდ დოკუმენტების შემვსები ოფიციალური პირის შეცდომა. ამ შემთხვევაში უმჯობესია შემოწმდეს გარბენი დილერთან ან კვალიფიციურ სპეციალისტთან.

45. Motor Vehicle Dept. (სატრანსპორტო საშუალებების მართვის განყოფილება)

46. NICB (სადაზღვევო დანაშაულობათა ეროვნული ბიურო)
არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის სამუშაოსაც შეადგენს ბრძოლა არაკეთილსინდისიერ მზღვეველებთან და ავტომფლობელებთან, რომლებიც აწყობენ მანქანის გატაცებას, ფინანსური მოგების მიღების მიზნით. NICB აწვდის ინფორმაციას ასეთი ავტომობილების შესახებ CARFAX–ს. 

47. New Owner Reported (შეტყობინება ახალი მფლობელის შესახებ)
როდესაც ავტომობილი გადაეცემა ახალ მფლობელს, სატრანსპორტო საშუალების პასპორტი გაიცემა სამმართველოს მიერ.

48. Non-Profit (არაკომერციული)
სატრანსპორტო საშუალება რეგისტრირებულია არაკომერციული სააგენტოს მიერ.

49. Not Actual Mileage Title (გარბენის არასწორი მაჩვენებელი)
როდესაც გამყიდველი გასცემს სერტიფიკატს (გარბენის მაჩვენებლის აქტის შესაბამისად) იმაზედ, რომ გარბენის მაჩვენებელი არ შეესაბამება სინამდვილეს. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს ოდომეტრის უკან ჩამოყრით, დაზიანებით ან შეცვლით.

50. OCRA
The Oficina Coordinadora De Riesgos Asegurados S.C. (OCRA) – მექსიკური არაკომერციული ორგანიზაცია, შექმნილი სადაზღვევო კომპანიების მოტყუების (ან მათივე მონაწილეობით) მიზნით ავტომობილების გატაცების მცდელობების აღსაკვეთად. ის განკარგავს გატაცებული და ექსორტირებული მანქანების მონაცემთა ბაზას და აწვდის ინფორმაციას CARFAX–ს, რათა მომხმარებლებს შეეძლოთ ზუსტად გაიგონ ავოტომობილის ისტორია. 

51. Odometer Rollback (გარბენის ჩამოყრა)
თუ გარბენის ახალი მაჩვენებლები ნაკლებია უფრო ადრე დაფიქსირებულ მაჩვენებლებზე, შესაძლებელია, ადგილი ჰქონდა გარბენის ჩამოყრას. CARFAX აანალიზებს გარბენის მაჩვენებლის ისტორიას და ამ ისტორიის წყაროებს, რათა შეგატყობინოთ ამ შესაძლო (გარბენთან დაკავშირებული) პრობლემის შესახებ.

52. Ownership History (მფლობელების ისტორია)
CARFAX განსაზღვრავს მფლობელს როგორც კერძო პირს ან კომპანიას, რომელიც სარგებლობს სატრანსპორტო საშუალებით. მფლობელების შესახემ მაქსიმალურად ზუსტი ინფორმაციის მოსაწოდებლად, CARFAX აანალიზებს ყველა მოვლენას ამონაწერებში. ხშირად, დილერები რეგისტრირდებიან მფლობელებად, ხოლო ისეთ შტატებში, როგორიცაა Maine, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania და South Dakota ეს აუცილებლობას წარმოადგენს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ეს მფლობელების ისტორიის კითხვისას.

53. Personal Use (პირადი სარგებლობა)
ავტომობილი რეგისტრირებულია მფლობელის მიერ, პირადი სარგებლობისთვის.

54. Rebuilt/Reconstructed Title (გადაკეთება/აღდგენა)
ეს არის ჩამოწერილი ავტომობილი, რომელიც იქნა აღდგენილი. ასეთს მანქანებს ძალიან ხშირად გააჩნია მრავალრიცხოვანი დაზიანებები აღდგენამდე და აღდგენილია ძველი ნაწილების გამოყენებით. უემტეს შტატებში აუცილებელია მსგავსი მანქანების ხელახალი შემოწმება, სანამ მათ მიეცემა გზებზე სიარულის უფლება.

55. Relocation (გადამისამართება)
როდესაც ავტომობილი გადაადგილდება ერთი შტატიდან მეორეში, მფლობელის შეცვლის გარეშე.

56. Rental (გაქირავების ავტომობილი)
სატრანსპორტო საშუალება რეგისტრირებულია კომპანიის მიერ, რომელიც აწარმოებს მანქანების გაქირავებას.

57. Repossession (მფლობელობაში განმეორებით გადასვლა)
ეს ხდება მაშინ, როდესაც კრედიტით ნაყიდი ავტომანქანის მფლობელი ვერ იხდის სესხს და სატრანსპორტო საშუალების პასპორტი უბრუნდება კრედიტის გამცემ ორგანიზაციას.

58. Salvage Auction Record (ჩამოწერილი მანქანების აუქციონი)
ურმავლესობა იმ მანქანების, რომელიც ასეთ აუქციონებზე იყიდება, სადაზღვევო კომპანიების მიერ გამოცხადებულია ჩამოწერილად. მათ მიღებული აქვთ მნიშვნელოვანი და სერიოზული დაზიანებები, თუმცა არის გამონაკლისებიც. მაგალითად, აღდგენილი გატაცებული მანქანები ხშირად ცხადდება ჩამოწერილებად, დაზიანებების ქონა/არ ქონის მიუხედავად. რიგი დაწესებულებები სიამოვნებით ყიდულობენ ასეთ მანქანებს, რათა აღადგინონ ისინი ან დაშალონ ნაწილებად. CARFAX გირჩევთ, უმკაცრესად შეამოწმოთ ასეთი მანქანები.

59. Salvage Title (ჩანაწერის ჩამოწერის შესახებ)
ასეთი ჩანაწერი მიეკუთვნება ავტომობილს იმ შემთხვევაში, როდესაც მისი შეკეთების ღირებულება აღემატება მისი პირვანდელი ფასის 75%–ს. სხვადასხვა შტატებში მოქმედებს სხვადასხვა პროცენტული მაჩვენებელი. ზოგიერთებში კი ასეთი ჩანაწერი გაიგივებულია ჩანაწერთან Junk (ჯართი). ეს ჩანაწერი გამოიყენება გატაცებული მანქანების აღსანიშნავად შემდეგ შტატებში: AZ, FL, GA, IL, MD, MN, NJ, NM, NY, OK და OR.

60. Scrapped (განადგურებულია)
სატრანსპორტო საშუალება იქნა უტილიზირებული, განადგურებული და უვარგისია სარგებლობისთვის.

61. Service Plan Company (გეგმიური სარემონტო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია)
ასეთი კომპანიები ახანგრძლივებენ მექანიკური დაზიანებების გარანტიის ვადებს ახალი და მეორადი მანქანის მყიდველებისთვის. ეს კომპანიები აწვდიან CARFAX–ს ინფორმაციას შეკეთების და დაზიანებების შესახებ.

62. Stolen Vehicle (გატაცებული ავტომობილი)
სატრანსპორტო საშუალება ცხადდება გატაცებულად, როდესაც ამის შესახებ შედის განცხადება შტატის სატრანსპორტო საშუალებების სამმართველოში ან სადაზღვევო კომპანიაში. მნიშვნელოვანია, ყიდვის წინ შემოწმდეს ასეთი ავტომობილის სტატუსი NICB–ში, რათა იყოთ უფრო დაცული. მოპარული მანქანის ყიდვის შემთხვევაში არსებობს რისკი, რომ მას დაკარგავთ კომპენსაციის გარეშე.

63. ტაქსი (Taxi)
მანქანა რეგისტრირებულია როგორც ტაქსი ან გაქირავების ავტომობილი.

64. გაცემული სატრანსპორტო საშუალების პასპორტი (Title Issued)
პასპორტი გაიცემა იმისთვის, რომ მფლობელს ქონდეს საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა.

65. Total Loss Vehicle (მთლიანად ჩამოწერილი ავტომანქანა)
სადაზღვევო კომპანია ან კომპანია, რომელიც განკარგავს ავტოპარკს, მანქანას აცხადებს მთლიანად ჩამოწერილად თუ მისი აღდგენის ღირებულება აჭარბებს პირვანდელი ფასის 75%–ს.

66. U.S. Privacy Laws (ამერიკული კანონები კონფიდანციალურობის შესახებ)
The U.S. Drivers Privacy Protection Act (DPPA) of 1994 – კანონი, რომელიც ზღყდავს პირადი ინფორმაციის გავრცელებას. ამიტომაც, CARFAX გაწვდით ისტორიას ავტომობილზე და არა მათ მფლობელებზე. 

67. Vehicle ID No. (VIN) (სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაციის ნომერი)
ეს 17 ნიშნა ნომერი უნიკალურია ყველა ავტომომობილისთვის. ის განსაზღვრავს მანქანის მონაცემებს, მათ შორის მწარმოებელს, წელს, მოდელს, ძარას, ძრავს და სერიულ ნომერს. სწორედ ამ ნომრით ხორციელდება ძიება CARFAX–ის ბაზაში.

68. Vehicle Reacquired (გამოსყიდული სატრანსპორტო საშუალება)
ავტომობილი შესაძლოა გამოსყიდულია უკან, მწარმოებლის მეირ. მწარმოებლები იწვევენ უკან მანქანებს, რომელთაც ხშირად აღენიშნებათ გაუმართაობა.

69. Vehicle Sold With Damage (სატრანსპორტო საშუალება გაყიდულია დაზიანებული)

70. Verified Odometer Rollback (დადასტურებული გარბენის ჩამოყრა)
გარბენის ჩამოყრა დადასტურებულია სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ.

 

AutoCheck: 

1. Abandoned (მიტოვებული)
ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალება რომელიც დაიკარგა, იყო მოპარული ან იყო მიტოვებული

2. Accident Data (ცნობები ავარიის შესახებ)
ავარიის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებათ სახემწიფო უწყებებს, პოლიციის განყოფილებებს და სხვა წყაროებს, და განსხვავდება შტატების მიხედვით. AutoCheck-ი გირჩევთ ავტომობილი ასეთი ჩანაწერით დამატებით გადაამოწმოთ თქვენს ხელოსანთან

3. Assembled (აწყობილი)
სატრანსპორტო საშუალება აწყობილი არ არის ავტო ქარხანაში. იგი შეიძება იყოს გადაკეთებული ან დამოუკიდებლად აწყობილი

4. Assignment (დანიშნულება)
ერთი მფლობელიდამ მეორესთვის გადაფორმება

5. Auction Announced as Broken Odometer (ავტოაუქციონმა დააფიქსირა გაუმართავი ოდომეტრი)
საბითუმო აუქციონი აწვდის AutoCheck-ს ინფორმაციას, რომ ოდომეტრი გაუმართავია ან არ შეუძლია მანქანის მიერ გავლილი მანძილის ზუსტად დაფიქსირება

6. Auction Announced as Exceeds Mechanical Limits (ავტოაუქციონმა დააფიქსირა მექანიკურ ლიმიტს გადაცდენა)
საბითუმო აუქციონი აწვდის ინნფორმაციას AutoCheck-ს, რომ ოდომეტრის რეალური მაჩვენებელი მეტია ვიდრე მას შეუძლია დააფიქსიროს. ჩვეულებრივად ეს არის 99,999 მილი.

7. Auction Announced as Exempt (ავტოაუქციონი აფიქსირებს განთავისუფლებას)
აქ მხედველოაშია აშშ-ს კანონი, რომლის მიხედვითაც 10 წლზე ახალი ავტომობილის მფლობელი ვალდებულია ყოველწლიურად დააფიქსიროს ოდომეტრის მაჩვენებელი. 10 წლის ზევვით მფლობელი თავისუფლდება ამ მოვალეობისგან

8. Auction Announced as Fleet/Lease (ავტოაუქციონი აფიქსირებს, რომ მანქანა არის ან ავტოპარკის, ან ლიზინგის)
საბითუმო აუქციონი აწვდის ინფორმაციას AutoCheck-ს, რომ მანქანა ნაყიდია ლიზინგში ან არის ავტოპარკის სატრანსპორტო საშუალება. ავტოპარკების მფლობელი კომპანიები ძალიან უფრთხილდებიან საკუთარ ავტომობილებს

9. Auction Announced as Flood Damage (ავტოაუქციონი აფიქსირებს, რომ მანქანა დაზიანებულია წყალდიდობის მიერ)
საბითუმო აუქციონი აწვდის ინნფორმაციას AutoCheck-ს, რომ მანქანა იმყოფებოდა დატბორილ ზონაში, ან მიიღო სერიოზული დაზიანებები წყლით.

10. Auction Announced as Frame Damage (ავტოაუქციონი აფიქსირებს, რომ მანქანას დაზიანებული აქვს კორპუსის ჩარჩო(рама))
საბითუმო აუქციონი აწვდის ინფორმაციას AutoCheck-ს, რომ მანქანას დაზიანებული აქვს ჩარჩო, რასაც შეუძლია შეასუსტოს მისი სტრუქტურის სიმყარე.

11. Auction Announced as Grey Market (ავტოაუქციონი აფიქსირებს რუხ ბაზარს)
საბითუმო აუქციონი აწვდის ინფორმაციას AutoCheck-ს, რომ მანქანა დამზადებულია შეერთებული შტატების გარეთ და იგი შეიძლება არ შეესაბამებოდეს ეკოლოგურ და უსაფრთხოების სტანდარტებს.

12. Auction Announced as Major Damage (ავტოაუქციონი აფიქსირებს სერიოზულ დაზიანებებს)
საბითუმო აუქციონი აწვდის ინფორმაციას AutoCheck-ს, რომ მანქანას აღენიშნება სერიოზული დაზიანებები

13. Auction Announced as Manufacturer Buyback/Lemon(ავტოაუქციონი აფიქსირებს მწარმოებლის გამოხმაურებას)
საბითუმო აუქციონი აწვდის ინნფორმაციას AutoCheck-ს, რომ მწარმოებელი ანხორციელებს მისი მანქანის გამოსყიდვას ან მანქანას გააჩნია მექანიკური პრობლემები.

14. Auction Announced as Municipal Use(ავტოაუქციონი აფიქსირებს, რომ მანქანა იმყოფებოდა მუნიციპალურ გამოყენებაში)
საბითუმო აუქციონი აწვდის ინნფორმაციას AutoCheck-ს, რომ ეს ავტომობილი გამოიყენებოდა ფედერალური, სახელმწიფო ორგანიზაციის ან ადგილობრივი მთავრობის მიერ.

15. Auction Announced as Not Actual Miles (გარბენის არასწორი მაჩვენებელი)
როდესაც გამყიდველი გასცემს სერტიფიკატს (გარბენის მაჩვენებლის აქტის შესაბამისად) მასზედ, რომ გარბენის მაჩვენებელი არ შეესაბამება სინამდვილეს. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს ოდომეტრის უკან ჩამოყრით, დაზიანებით ან შეცვლით.

16. Auction Announced as Odometer Rollback (გარბენის ჩამოყრა)
თუ გარბენის ახალი მაჩვენებლები ნაკლებია უფრო ადრე დაფიქსირებულ მაჩვენებლებზე, შესაძლებელია, ადგილი ჰქონდა გარბენის ჩამოყრას. CARFAX აანალიზებს გარბენის მაჩვენებლის ისტორიას და ამ ისტორიის წყაროებს, რათა შეგატყობინოთ ამ შესაძლო (გარბენთან დაკავშირებული) პრობლემის შესახებ.

17. Auction Announced as Odometer Rollover ( ავტოაუქციონი იტყობინება, რომ ოდომეტრი გადასულია მეორე წრეზე )
საბითუმო ავტო აუქციონი ატყობინებს AutoCheck-ს, რომ ავტომობილის ოდომეტრი გადატვირთული ოდომეტრის შესახებ. ასეთი რამე ემართებათ ავტომობილებს ხუთ ციფრიანი ოდომეტრით 99,999 მილის შემდეგ.

18. Auction Announced as Repaired/Replaced Odometer (ავტოაუქციონი იტყობინება, რომ ოდომეტრი გამოცვლილია/გარემონტებულია)
საბითუმო ავტო აუქციონი ატყობინებს AutoCheck-ს, რომ ავტომობილის ოდომეტრი არის გარემონტებული ან შეცვლილი

19. Auction Announced as Repossessed (ავტოაუქციონი იტყობინება, რომ ავტომობილი ამოღებულია კრედიტით)
საბითუმო ავტოაუქციონი ატყობინებს AutoCheck-ს, რომ საკრედიტო დაწესებულებამ(ბანკმა, ლომბარდამ და ა.შ.) მფლობელს ჩამოართვა ავტომობილი გადახდის პირობების დარღვევისთვის.

20. Auction Announced as True Mileage Unknown (ავტოაუქციონი იტყობინება, რომ რეალური გარბენი უცნობია)
საბითუმო ავტოაუქციონი ატყობინებს AutoCheck-ს, რომ ავტომობილის რეალური გარბენის დადგენა შეუძლებელია.

21. AutoCheck Score (AutoCheck-ის ქულა)
AutoCheck-ის ქულა ეს არის რეიტინგი, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად შეაფასოთ ავტომობილის სრული ისტორია ერთი მოსახერხებელი ციფრის სახით. AutoCheck-ის დიაპაზონი შესაძლებლობას გაძლევთ დაათვარიელოთ თქვენნაირი მანქანების, გივე კლასის და წლის, რეიტინგები და შეადაროთ თქვენს სასურველ მანქანას.

22. AutoCheck Assured TM (გარანტირებულია AutoCheck-ის მიერ)
ავტომობილი, რომელსაც მიღებული აქვს სტატუსი "გარანტირებულია AutoCheck-ის მიერ", არ შეიცავს არანაირ სერიოზულ პრობლემას თავის ისტორიაში.

23. Brands or Branded (მარკა და აღნიშვნა)
სიტყვა ან სიმბოლო სატრანსპორტო საშუალების ოფიციალურ პასპორტში, გაცემული შტატის DMV-ს (სატრანსპორო საშუალებების სამმართველოს) მიერ, რომელიც აჩვენებს სატრანსპორტო საშუალების სტატუსს და მდგომარეობას. მარკირების მაგალითები შეიცავს: ჩამოწერას, აღდგენას ან რეკონსტრუქციას; წყალდიდობას, მეწყერს და ხანძარს, რომელმაც დაზაინა ავტომობილი; სატრანსპორტო საშუალებას გაუმართავი ოდომეტრით; მოპარული ან მიტოვობული ავტომობილებს.

24. Bond Released (მოვალეობათაგან განთავისუფლება)
ფულად-საკრედიტო ვალდებულებანი, რომელიც ჭირდებოდა სამთავრობო ორგანიზაციას, დაუბრუნდა მფლობელს ან იმპორტიორს.

25. Bonded (საბაჟო საწყობებში შენახვა)
სატრანსპორტო საშუალებაზე პასპორტის გასაცემად აუცილებელია მოვალეობების რეგისტრაცია

26. Broken Odometer (მწყობრიდან გამოსული ოდომეტრი)
ოდომეტრი აღარ ინახავს ავტომობილის მიერ გავლილ დისტანციას

27. Calculated Owners (მფლობელების რაოდენობის კალკულაცია)
AutoCheck-ი იყენებს რთულ საკალკულაციო პროცესებს ავტომობილის მფლობელების რაოდენობის დასადგენად.ძველი ავტომობილებისთვის ათვლა იქყება პირველი მფლობელის დაფიქსირების თარიღიდან

28. Canadian Renewal (გადაფორმება კანადაში)
კანადის სატრანსპორტო საშუალებების სამმართველო (DMV) იტყობინება გადაფორმების შესახებ

29. Class (კლასი)
სატრანსპორტო საშუალების კლასი აჯგუფებს განსხვავებული მწარმოებლების მსგავს მოდელებს.?/ბმული კლასებზე/? მაგალითად კლასი «Mid-range cars - standard» შეიცავს ფორდ ტაურას და ჰონდა აკორდს. ეს კლასები ყოველწლიურად პუბლიცირდება საავტომობილო სიახლეებშ.

30. Commercial (კომერციული)
სატრანსპორტო საშუალება დარეგისტრირებულია და გამოიყენება კომერციული მიზნებისთვის (მაგალითად: ტაქსი, დაქირავებული მანქანა ან ადგილზე მიტანის სერვისი)

31. Corrected Title (რედაქტირებული სატრანსპორტო საშუალების პასპორტი)
სატრანსპორტო საშალებების სახელმწიფო სამმართველომ (DMV) შეიტანა ცვლილება ავტომობილის პასპორტიში

32. Damaged (დაზიანებულია)
სატრანსპორტო საშუალებამ მიიღო სერიოზული კორპუსის ან/და მექანიკური კომპონენტების დაზიანება

33. Damage Disclosure (დაზიანება გახსნილია)
ამ ჩანაწერის გამოჩენა იმის ნიშანია, რომ გამყიდველმა დააფიქსირა ავტომობილის დაზიანება

34. Dealer Plates (დილერის ნომერი)
სატრანსპორტო საშუალებას გააჩნია ლიცენზირებული ნომერი, რომელიც დარეგისტრირებულია ავტო დილერზე

35. Driver Education (სასწავლო ავტომობილი)
ავტომობილი გამოიყენებოდა სასწავლოდ

36. Duplicate Title (სატრანსპორტო საშუალების პასპორტის დუბლირება)
ავტომობილს აქვს სატრანსპორტო საშუალების პასპორტის დუბლი, გაცემოული ტრანსპორტის მართვის დაწესებულების მიერ.

38. Exceeds Mechanical Limits (მექანიკური ზღვარის გადაცდენა)
რეალური მაჩვენებლები აჭარბებს ოდომეტრის მაჩვენებელს

40. Failed Emission Inspection (ვერ გაიარა მავნე გამონაბოლქვის შემოწმება)
ავტომობილმა ვერ გაიარა მავნე გამონაბოლქვის სახელმწიფო შემოწმება

41. Failed Safety Inspection (ავტომობილმა ვერ გაიარა უსაფრთხოების შემოწმება)
ავტომობილმა ვერ გაიარა უსაფრთხოების სახელმწიფო შემოწმება

43. Federal Government (ფედერალური მმართველობა)
ავტომობილი გამოიყენებოდა ამერიკის შეერთებული ტატების ედერალური სამმართველოს მიერ..

44. Fire Damage (დაზიანებულია ხანძრის შედეგად)
ავტომობილმა მიიღო სერიოზული დაზიანებები ხანძრის შედეგად.

45. Fire Damage Incident (ავტო შემთხვევა + ხანძარი)
ავტო შემთხვევის შედეგად ავტომობილს გაუჩნდა ხანძარი.

46. Fleet (ავტოპარკი)
ავტომობილი იყო ან დღემდე არის ავტოპარკის ნაწილი.

48. Fleet and/or Rental (ავტოპარკი და/ან გაქირავება)
ავტომობილი ეკუთვნოდა ავტოპარკს ან ავტომობილების გაქირავების სერვისს

49. Government Use (სამთავრობო გამოყენება)
სატრანსპორტო საშუალება გამოიყენებოდა სამთავრობო ორგანოს მიერ.

50. Grey Market (რუხი ბაზარი)
ავტომობილი იმპორტირებულია და შეიძლება არ აკმაყოფილებდეს აშშ-ს ეკოლოგიურ და უსაფრთხოების სტანდარტებს

51. Gross Weight Exemption (განთავისუპლება წონის გამო)
ყოველწლიური გარბენის ჩვენების მოვალეობისგან განთავისუფლება წონის გადაჭარბების გამო

52. Hail Damage (სეტყვით დაზიანება)
ავტომობილი სერიოზულად დაზიანდა სეტყვის შედეგად.

53. High-speed Crash Test Vehicle (დაჯახების ტესტი მაღალ სიჩქარეზე) ავტომობილი მონაწილეობდა მაღალ სიჩქარეზე დაჯახების ტესტში, როს შედეგადაც შეიძლება ჰქონდეს სერიოზული დაზიანებები.

54. Independent Inspection (დამოუკიდებელი შემოწმება)
ავტომობილი შემოწმებულია არა სამთავრობო არამედ კერძო კომპანიის მიერ

56. Insurance Loss (დაზღვევის დაკარგვა)
გატაცების ან სხვა შემთხვევის შედეგად დაიკარგა დაზღვევა.

58. Lease (ლიზინგი)
ავტომობილი დარეგისტრირებულია ლიზინგში

61. Livery Use (დაქირავებით ადამიანების გადაყვანა)
ავტომობილი გამოიყენებოდა დაქირავებით ადამიანების გადაყვანისათვის

62. Local Government (ადგილობრივი მთავრობა)
ავტომობილი გამოიყენებოდა ადგილობრივი მთავრობის მიერ

64. Manufacturer Buyback (მწარმოებლისგან უკან შეძენა)
მწარმოებელი ყიდულობს საკუთარ ავტომობილს თვითონვე

65. Mileage Discrepancy (გარბენის აცდენა)
ოდომეტრის წინა და ახალი მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობაა

66. Motor Change (ძრავის გამოცვლა)
ავტომობილის ორიგინალი ძრავი შეცვლილია

70. Non Profit (არაკომერციული)
ავტომობილი დარეგისტრირებულია როგორც „არა მოგებაზე ორიენტირებული“

71. Not Actual Miles (არასწორი გარბენი)
ავტომობილის რეალური გარბენის არ ასახავს ოდომეტრის ჩვენება

73. Odometer Reading From Independent Source (დამოუკიდებელი წყაროების მიერ ოდომეტრის კითხვა)
გარბენის მაჩვენებელი autocheck -ს მიეწოდა დამოუკიდებელი მხარისგან

74. Odometer Rollback Evidence (ოდომეტრის ჩამოყრის შემთხვევა)
გარბენის არსებული მაჩვენებელი ნაკლებია და სატრანსპორტო საშუალებების მართვის განყოფილებაში არსებულ მაჩვენებელზე.

75. Passed Emission Inspection (მავნე გამონაბოლქვის შემოწმება გავლილია)
ავტომობილმა გაიარა აუცილებელი, მავნე გამონაბოლქვები სახელმწიფო შემოწმება .

76. Passed Safety Inspection (უსაფრთხოების შემოწმება გავლილია)
ავტომობილმა გაიარა აუცილებელი, უსაფრთხოების სახელმწიფო შემოწმება

77. Police Use (პოლიციის მიერ გამოყენება)
ავტომობილი გამოიყენებოდა პოლიციის მიერ.

78. Previous Damage (ძველი დაზიანება)
AutoCheck-ს გააჩნია ამ ავტომობილის წარსულში დაზიანების შესახებ ინფორმაცია

80. Reconditioned (გარემონტებული)
ავტომობილი განახლებულია რემონტის ან რეკონსტრუქციის მეშვეობით.

81. Reconstructed (რეკონსტრუქტირებული)
რეკონსტრუქტირებული ავტომობილი კარგავს საკუთარ იდენტიფიკაციას, ისეთს როგორიცაა მარკა და მოდელი. როგორც წესი ასეთი მანქანები იწყობა რამოდენიმე მანქანისგან. მათ შეუძლებელია ქონდეთ VIN კოდი და გამოშვების წელი

82. Recycled (გადამუშავებულია)
გადამამუშავებელ ქარხანაში გადამუშავების მიზნით განადგურებულია მანქანა ან მისი ძირითადი ნაწილები.

84. Rental (დაქირავებული)
ავტომობილი იყო ან ახლაც არის დაქირავებული.

     
აირჩიეთ ტრანსპორტირების ქვეყანა
Select your language / აირჩიეთ ენა /Оберіть свою мову
თქვენი კომფორტისათვის ყველა ფასი ნაჩვენები იქნება დოლარის ექვივალენტში